Villkor och bestämmelser

Dessa villkor ("Avtal") anger de allmänna villkoren för din användning av webbplatsen scriptme.io ("Webbplats" eller "Tjänst") och alla dess relaterade produkter och tjänster (tillsammans "Tjänster"). Detta avtal är juridiskt bindande mellan dig ("användare", "du" eller "din") och ScriptMe AB ("ScriptMe AB", "vi", "oss" eller "vår"). Genom att få tillgång till och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk enhet, försäkrar du att du har befogenhet att binda denna enhet till detta avtal, i vilket fall uttrycken "Användare", "du" eller "din" ska hänvisa till denna enhet. Om du inte har sådan befogenhet eller om du inte samtycker till villkoren i detta avtal får du inte acceptera detta avtal och får inte få tillgång till och använda webbplatsen och tjänsterna. Du bekräftar att detta avtal är ett kontrakt mellan dig och ScriptMe AB, även om det är elektroniskt och inte är fysiskt undertecknat av dig, och att det reglerar din användning av webbplatsen och tjänsterna.

Räkenskaper och medlemskap

Om du skapar ett konto på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med det. Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka och granska nya konton innan du kan logga in och börja använda tjänsterna. Om du lämnar falska kontaktuppgifter av något slag kan det leda till att ditt konto avslutas. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Vi är inte ansvariga för dina handlingar eller försummelser, inklusive eventuella skador av något slag som uppstår till följd av sådana handlingar eller försummelser. Vi kan stänga av, inaktivera eller radera ditt konto (eller någon del därav) om vi anser att du har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal eller att ditt beteende eller innehåll tenderar att skada vårt rykte och vår goodwill. Om vi raderar ditt konto av ovanstående skäl får du inte registrera dig på nytt för våra tjänster. Vi kan blockera din e-postadress och din Internetprotokolladress för att förhindra ytterligare registrering.

Användarinnehåll

Vi äger inte data, information eller material (kollektivt "innehåll") som du skickar in på webbplatsen i samband med att du använder tjänsten. Du är ensam ansvarig för att allt inlämnat innehåll är korrekt, kvalitativt, integrerat, lagligt, tillförlitligt, lämpligt och har immateriella rättigheter eller rätt att använda det. Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka och granska det innehåll på webbplatsen som du skickar in eller skapar med hjälp av våra tjänster. Du ger oss tillstånd att få tillgång till, kopiera, distribuera, lagra, överföra, omformatera, visa och utföra innehållet i ditt användarkonto endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänsterna till dig. Utan att begränsa någon av dessa framställningar eller garantier har vi rätt, men inte skyldighet, att efter eget gottfinnande vägra eller ta bort innehåll som enligt vår rimliga uppfattning bryter mot någon av våra policyer eller på något sätt är skadligt eller stötande. Du ger oss också licensen att publicera ditt innehåll på app.scriptme.io för dig eller de personer som du delar ditt innehåll med.

Fakturering och betalningar

Du ska betala alla avgifter eller debiteringar till ditt konto i enlighet med de avgifter, debiteringar och faktureringsvillkor som gäller vid den tidpunkt då en avgift eller debitering förfaller till betalning. Om tjänsterna erbjuds på gratis prov kan betalning krävas efter att den gratis provperioden har löpt ut, och inte när du anger dina faktureringsuppgifter (vilket kan krävas innan den gratis provperioden börjar). Om automatisk förnyelse är aktiverad för de Tjänster som du har prenumererat på kommer du att debiteras automatiskt i enlighet med den period som du har valt. Om vi bedömer att ditt köp utgör en transaktion med hög risk, kommer vi att kräva att du förser oss med en kopia av en giltig fotolegitimation som utfärdats av en myndighet och eventuellt en kopia av ett aktuellt kontoutdrag för det kredit- eller betalkort som använts för köpet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produkter och produktpriser. Vi förbehåller oss också rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes.

Uppgifternas riktighet

Ibland kan det finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, tillgänglighet, kampanjer och erbjudanden. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information på webbplatsen eller tjänsterna är felaktig, när som helst och utan föregående meddelande (även efter att du har skickat in din beställning). Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på webbplatsen ska tolkas som att all information på webbplatsen eller tjänsterna har ändrats eller uppdaterats.

Tjänster från tredje part

Om du beslutar att aktivera, få tillgång till eller använda tredjepartstjänster ska du vara medveten om att din tillgång till och användning av sådana tjänster uteslutande regleras av villkoren för sådana tjänster, och vi stöder inte, är inte ansvariga eller ansvariga för och gör inga utfästelser om någon aspekt av sådana tjänster, inklusive, men inte begränsat till, deras innehåll eller det sätt på vilket de hanterar data (inklusive dina data) eller någon interaktion mellan dig och leverantören av sådana tjänster. Du avstår oåterkalleligen från alla krav mot ScriptMe AB med avseende på sådana andra tjänster. ScriptMe AB är inte ansvarig för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med din aktivering, åtkomst eller användning av sådana andra tjänster, eller din tillit till sekretessrutiner, datasäkerhetsprocesser eller andra policyer för sådana andra tjänster. Du kan behöva registrera dig för eller logga in på sådana andra tjänster på deras respektive plattformar. Genom att aktivera andra tjänster tillåter du uttryckligen ScriptMe AB att avslöja dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att underlätta användningen eller aktiveringen av en sådan annan tjänst.

Säkerhetskopior

Vi är inte ansvariga för det innehåll som finns på webbplatsen. Under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för förlust av innehåll. Det är ditt eget ansvar att upprätthålla lämplig säkerhetskopiering av ditt innehåll. Utan hinder av ovanstående kan vi vid vissa tillfällen och under vissa omständigheter, utan någon som helst skyldighet, återställa vissa eller alla dina uppgifter som har raderats från och med ett visst datum och en viss tidpunkt när vi kan ha säkerhetskopierat uppgifter för våra egna syften. Vi garanterar inte att de uppgifter du behöver kommer att vara tillgängliga.

Länkar till andra resurser

Även om webbplatsen och tjänsterna kan länka till andra resurser (t.ex. webbplatser, mobilapplikationer etc.), antyder vi inte, direkt eller indirekt, något godkännande, förening, sponsring, godkännande eller tillhörighet till någon länkad resurs, om det inte uttryckligen anges här. Vissa av länkarna på webbplatsen kan vara "affilierade länkar". Detta innebär att om du klickar på länken och köper en vara kommer ScriptMe AB att få en affiliate provision. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden från företag eller personer eller innehållet i deras resurser. Vi tar inget ansvar eller ansvar för andra tredje parters handlingar, produkter, tjänster och innehåll. Du bör noggrant granska de juridiska uttalandena och andra användningsvillkor för varje resurs som du får tillgång till via en länk på webbplatsen och tjänsterna. Din länkning till andra resurser utanför webbplatsen sker på egen risk.

Förbjuden användning

Utöver andra villkor som anges i avtalet är det förbjudet för dig att använda webbplatsen och tjänsterna eller innehållet: (a) för olagliga ändamål, (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar webbplatsens och tjänsternas funktionalitet eller drift, produkter och tjänster från tredje part eller Internet; (h) för att skicka skräppost, phish, pharm, pretext, spinna, crawla eller skrapa, i) för obscena eller omoraliska syften, eller j) för att störa eller kringgå webbplatsens och tjänsternas, tredje parts produkter och tjänster eller internetets säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen och tjänsterna om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

Immateriella rättigheter

Med "immateriella rättigheter" avses alla nuvarande och framtida rättigheter enligt lag, sedvanerätt eller rättvisan i eller i samband med upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken, mönster, patent, uppfinningar, goodwill och rätten att väcka talan om överlåtelse, rättigheter till uppfinningar, nyttjanderätter och alla andra immateriella rättigheter, i varje fall oavsett om de är registrerade eller oregistrerade och inklusive alla ansökningar och rättigheter att ansöka om och beviljas, rättigheter att hävda prioritet från sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd och alla andra resultat av intellektuell verksamhet som existerar eller kommer att existera nu eller i framtiden i någon del av världen. Detta avtal överför inte till dig någon immateriell egendom som ägs av ScriptMe AB eller tredje part, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom förblir (mellan parterna) enbart hos ScriptMe AB. Alla varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen och tjänsterna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ScriptMe AB eller dess licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen och tjänsterna kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen och tjänsterna ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda något av ScriptMe AB:s eller tredje parts varumärken.

Friskrivning av garanti

Du samtycker till att denna tjänst tillhandahålls i befintligt skick och enligt tillgänglighet och att din användning av webbplatsen och tjänsterna sker uteslutande på egen risk. Vi friskriver oss uttryckligen från alla garantier av något slag, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke överträdelse. Vi garanterar inte att tjänsterna kommer att uppfylla dina krav eller att tjänsten kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri; vi garanterar inte heller de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten eller att informationen som erhålls via tjänsten är korrekt eller tillförlitlig eller att fel i tjänsten kommer att rättas till. Du förstår och godkänner att allt material och/eller alla data som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användning av tjänsten sker efter eget gottfinnande och på egen risk, och att du är ensam ansvarig för alla skador eller dataförluster som uppstår till följd av nedladdningen av sådant material och/eller sådana data. Vi lämnar inga garantier för varor eller tjänster som köpts eller erhållits via tjänsten eller för transaktioner som genomförts via tjänsten om inget annat anges. Inga råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, som du erhåller från oss eller via tjänsten ska skapa någon garanti som inte uttryckligen ges här.

Begränsning av ansvar

I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer ScriptMe AB, dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare under inga omständigheter att vara ansvariga gentemot någon person för indirekta, tillfälliga, särskilda, straffskadestånd, täcknings- eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för förlorad vinst, intäkt, försäljning, goodwill, användning av innehåll, påverkan på verksamheten, avbrott i verksamheten, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjligheter) oavsett orsak, enligt någon form av ansvarsteori, inklusive, utan begränsning, kontrakt, skadestånd, garanti, brott mot lagstadgad skyldighet, försumlighet eller annat, även om den ansvariga parten har informerats om möjligheten av sådana skador eller kunde ha förutsett sådana skador. I den högsta utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer det sammanlagda ansvaret för ScriptMe AB och dess dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare i samband med tjänsterna att begränsas till ett belopp som är större än en dollar eller de belopp som du faktiskt betalat kontant till ScriptMe AB under den föregående enmånadersperioden före den första händelsen eller händelsen som ger upphov till ett sådant ansvar. Begränsningarna och uteslutningarna gäller även om denna åtgärd inte fullt ut kompenserar dig för eventuella förluster eller om den inte uppfyller sitt väsentliga syfte.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta och hålla ScriptMe AB och dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare skadeslösa från och mot alla ansvar, förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppstår i samband med eller till följd av tredje parts påståenden, krav, åtgärder, tvister eller krav som görs gällande mot någon av dem till följd av eller i samband med ditt innehåll, din användning av webbplatsen och tjänsterna eller uppsåtlig misskötsel från din sida.

Uppdelbarhet

Alla rättigheter och begränsningar som ingår i detta avtal får utövas och ska vara tillämpliga och bindande endast i den mån de inte strider mot tillämpliga lagar och är avsedda att begränsas i den utsträckning som krävs för att de inte ska göra detta avtal olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart. Om någon bestämmelse eller del av någon bestämmelse i detta avtal skulle anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar av en behörig domstol, är det parternas avsikt att de återstående bestämmelserna eller delarna av dem ska utgöra deras överenskommelse med avseende på ämnet i detta avtal, och alla sådana återstående bestämmelser eller delar av dem ska förbli fullt giltiga och effektiva.

Lösning av tvister

Upprättandet, tolkningen och genomförandet av detta avtal och alla tvister som uppstår till följd av det ska regleras av den svenska materiella och processuella lagstiftningen utan hänsyn till dess regler om konflikter eller val av lag och, i den mån det är tillämpligt, av den svenska lagstiftningen. Exklusiv jurisdiktion och plats för åtgärder med anknytning till föremålet för detta avtal ska vara domstolar i Sverige, och du underkastar dig härmed dessa domstolars personliga jurisdiktion. Du avstår härmed från all rätt till en juryrättegång i alla förfaranden som uppstår till följd av eller är relaterade till detta avtal. FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är inte tillämplig på detta avtal.

Överlåtelse

Du får inte överlåta, återförsälja, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller delegera dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal, helt eller delvis, utan vårt skriftliga samtycke i förväg, vilket samtycke ska vara efter vårt eget gottfinnande och utan förpliktelser; varje sådan överlåtelse eller överföring ska vara ogiltig. Det står oss fritt att överlåta alla rättigheter eller skyldigheter enligt detta, helt eller delvis, till tredje part som en del av försäljningen av alla eller i stort sett alla dess tillgångar eller aktier eller som en del av en fusion.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal eller dess villkor som rör webbplatsen och tjänsterna, med verkan när en uppdaterad version av detta avtal publiceras på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen och tjänsterna efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar.

Godkännande av dessa villkor

Du bekräftar att du har läst detta avtal och godkänner alla dess villkor. Genom att få tillgång till och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal har du inte rätt att få tillgång till eller använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om detta avtal eller om du vill kontakta oss om något ärende som rör avtalet kan du skicka ett e-postmeddelande till hey@scriptme.io.


Återbetalningspolicy

Eftersom webbplatsen erbjuder immateriella, oåterkalleliga tjänster erbjuder vi inga återbetalningar efter att produkten har köpts, vilket du bekräftar innan du köper någon produkt eller tjänst på webbplatsen.

Du kan dock anmäla dig till en kostnadsfri, fullt fungerande provperiod och prova tjänsten innan du gör ett köp.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss om något ärende som rör denna återbetalningspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till hey@scriptme.io.


Policy för godtagbar användning

Denna policy för godtagbar användning ("Policy") anger de allmänna riktlinjerna samt godtagbar och förbjuden användning av webbplatsen scriptme.io ("Webbplats" eller "Tjänst") och alla dess relaterade produkter och tjänster (tillsammans "Tjänster"). Denna policy är ett juridiskt bindande avtal mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och ScriptMe AB ("ScriptMe AB", "vi", "oss" eller "vår"). Genom att få tillgång till och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk enhet, försäkrar du att du har befogenhet att binda denna enhet till detta avtal, i vilket fall uttrycken "Användare", "du" eller "din" ska hänvisa till denna enhet. Om du inte har sådan befogenhet eller om du inte samtycker till villkoren i detta avtal får du inte acceptera detta avtal och får inte få tillgång till och använda webbplatsen och tjänsterna. Du bekräftar att detta avtal är ett kontrakt mellan dig och ScriptMe AB, även om det är elektroniskt och inte är fysiskt undertecknat av dig, och att det reglerar din användning av webbplatsen och tjänsterna.

Förbjuden verksamhet och användning

Du får inte använda webbplatsen och tjänsterna för att publicera innehåll eller delta i aktiviteter som är olagliga enligt tillämplig lag, som är skadliga för andra eller som skulle kunna utsätta oss för ansvar, inklusive, utan begränsning, i samband med något av följande, som alla är förbjudna enligt denna policy:

 • Spridning av skadlig kod eller annan skadlig kod.
 • Att avslöja känslig personlig information om andra.
 • Samla in, eller försöka samla in, personlig information om tredje part utan deras vetskap eller samtycke.
 • Distribuera pornografi eller vuxenrelaterat innehåll.
 • Främja eller underlätta prostitution eller eskorttjänster.
 • Värdskap för, distribution av eller länkar till barnpornografi eller innehåll som är skadligt för minderåriga.
 • Främja eller underlätta spelande, våld, terroristverksamhet eller försäljning av vapen eller ammunition.
 • Att ägna sig åt olaglig distribution av kontrollerade ämnen, smuggelgods eller receptbelagda mediciner.
 • Förvaltning av betalningsaggregatorer eller förmedlare, t.ex. hantering av betalningar för andra företags eller välgörenhetsorganisationers räkning.
 • Underlätta pyramidspel eller andra modeller som syftar till att få betalt från offentliga aktörer.
 • Hot mot personer eller egendom eller på annat sätt trakasserande beteende.
 • Manuell eller automatisk testning av kreditkort eller andra tillgängliga betalningsmetoder med hjälp av robotar eller skript.
 • Köpa någon av de erbjudna tjänsterna för någon annans räkning.
 • Felaktig eller bedräglig representation av produkter eller tjänster.
 • Intrång i andras immateriella rättigheter eller andra äganderätter.
 • Underlätta, hjälpa eller uppmuntra någon av ovanstående aktiviteter genom webbplatsen och tjänsterna.

Missbruk av systemet

Alla användare som bryter mot säkerheten på webbplatsen och i tjänsterna kan bli straffrättsligt och civilrättsligt ansvariga och få sitt konto omedelbart avslutat. Exempel på detta är, men är inte begränsat till, följande:

 • Användning eller distribution av verktyg som är utformade för att äventyra webbplatsens och tjänsternas säkerhet.
 • Uppsåtlig eller oaktsam överföring av filer som innehåller ett datavirus eller skadad data.
 • Tillträde till ett annat nätverk utan tillstånd, bland annat för att undersöka eller söka efter sårbarheter eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder.
 • Otillåten skanning eller övervakning av data i något nätverk eller system utan vederbörligt tillstånd från ägaren av systemet eller nätverket.

Tjänstens resurser

Du får inte förbruka överdrivna mängder av webbplatsens och tjänsternas resurser eller använda webbplatsen och tjänsterna på ett sätt som leder till prestandaproblem eller som avbryter tjänsterna för andra användare. Förbjudna aktiviteter som bidrar till överdriven användning inkluderar utan begränsning:

 • Avsiktliga försök att överbelasta webbplatsen och tjänsterna och sändningsattacker (dvs. överbelastningsattacker).
 • Att ägna sig åt andra aktiviteter som försämrar webbplatsens och tjänsternas användbarhet och prestanda.

Policy mot skräppost

Du får inte använda webbplatsen och tjänsterna för att skicka skräppost eller oönskade massmeddelanden. Vi tillämpar en nolltoleranspolicy för användning av webbplatsen och tjänsterna på något sätt i samband med överföring, distribution eller leverans av oönskad massutskick eller oönskad kommersiell e-post, eller sändning, hjälp eller beställning av överföring av kommersiell e-post som inte uppfyller kraven i den amerikanska CAN-SPAM-lagen från 2003 ("SPAM").

Dina produkter eller tjänster som annonseras via SPAM (dvs. Spamvertised) får inte användas tillsammans med webbplatsen och tjänsterna. Denna bestämmelse omfattar, men är inte begränsad till, SPAM som skickas via fax, telefon, post, e-post, snabbmeddelanden eller nyhetsgrupper.

Att skicka e-post via webbplatsen och tjänsterna till köpta e-postlistor ("säkra listor") kommer att behandlas som SPAM. Vi kan säga upp tjänsten för en användare som skickar SPAM med eller utan förvarning.

Förtal och stötande innehåll

Vi värdesätter yttrandefriheten och uppmuntrar användarna att visa respekt för det innehåll de lägger upp. Vi är inte utgivare av användarinnehåll och kan inte undersöka sanningshalten i enskilda påståenden om förtal eller avgöra om visst material, som vi kan anse vara stötande, bör censureras. Vi förbehåller oss dock rätten att moderera, inaktivera eller ta bort innehåll för att förhindra skada på andra eller på oss eller på webbplatsen och tjänsterna, enligt vårt eget gottfinnande.

Upphovsrättsskyddat innehåll

Upphovsrättsskyddat material får inte publiceras via webbplatsen och tjänsterna utan uttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren eller en person som uttryckligen är auktoriserad att ge sådant tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Vid mottagande av ett krav på upphovsrättsintrång eller ett meddelande om sådant intrång kan vi, efter eget gottfinnande, göra en utredning och, efter bekräftelse, ta bort det intrångsgörande materialet från webbplatsen och tjänsterna. Vi kan säga upp tjänsten för användare med upprepade upphovsrättsintrång. Ytterligare förfaranden kan genomföras vid behov. Vi tar inget ansvar gentemot någon användare av webbplatsen och tjänsterna för att ta bort sådant material. Om du tror att din upphovsrätt kränks av en eller flera personer som använder webbplatsen och tjänsterna, vänligen kontakta oss för att anmäla upphovsrättsintrång.

Säkerhet

Du tar fullt ansvar för att upprätthålla rimliga säkerhetsåtgärder för ditt konto. Du är ansvarig för att skydda och uppdatera alla inloggningskonton som du har fått för webbplatsen och tjänsterna. Du måste skydda sekretessen för dina inloggningsuppgifter och du bör ändra ditt lösenord regelbundet.

Verkställighet

Vi förbehåller oss rätten att vara den enda skiljedomaren när det gäller att avgöra hur allvarligt varje intrång är och att omedelbart vidta korrigerande åtgärder, inklusive men inte begränsat till:

 • Vi kan till exempel vidta följande åtgärder: Tillfälligt avbryta eller avsluta din tjänst med eller utan förvarning vid överträdelse av denna policy. Alla överträdelser kan också leda till att ditt konto omedelbart avbryts eller avslutas.
 • Inaktivera eller ta bort innehåll som är förbjudet enligt denna policy, inklusive för att förhindra skada på andra eller på oss eller webbplatsen och tjänsterna, enligt vad vi bestämmer efter eget gottfinnande.
 • Rapportera överträdelser till brottsbekämpande myndigheter enligt vårt eget gottfinnande.
 • Om du inte svarar på ett e-postmeddelande från vårt missbruksteam inom två dagar, eller enligt vad som annars anges i meddelandet till dig, kan det leda till att ditt konto stängs av eller avslutas.

Avstängda och avslutade användarkonton på grund av överträdelser kommer inte att återaktiveras.

Ingenting i denna policy ska tolkas som att det begränsar våra åtgärder eller rättsmedel på något sätt med avseende på någon av de förbjudna aktiviteterna. Vi förbehåller oss rätten att vidta alla ytterligare åtgärder som vi anser lämpliga med avseende på sådana aktiviteter, inklusive, men inte begränsat till, åtgärder för att täcka kostnader och utgifter för att identifiera lagöverträdare och ta bort dem från webbplatsen och tjänsterna, samt att ta ut avbokningsavgifter för att täcka våra kostnader. Dessutom förbehåller vi oss alltid alla rättigheter och rättsmedel som är tillgängliga för oss med avseende på sådan verksamhet enligt lag eller rättvisan.

Rapportering av överträdelser

Om du har upptäckt och vill rapportera en överträdelse av denna policy, vänligen kontakta oss omedelbart. Vi kommer att undersöka situationen och ge dig full hjälp.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna policy eller dess villkor som rör webbplatsen och tjänsterna, med verkan från och med att en uppdaterad version av denna policy publiceras på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen och tjänsterna efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar.

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att få tillgång till och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att vara bunden av denna policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna policy har du inte rätt att få tillgång till eller använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna policy eller om du vill kontakta oss om något ärende som rör den, kan du skicka ett e-postmeddelande till hey@scriptme.io.


DMCA-policy

Denna policy för Digital Millennium Copyright Act ("Policy") gäller för webbplatsen scriptme.io ("Webbplats" eller "Tjänst") och alla dess relaterade produkter och tjänster (kollektivt "Tjänster") och beskriver hur ScriptMe AB ("ScriptMe AB", "vi", "oss" eller "vår") hanterar anmälningar om upphovsrättsintrång och hur du ("du" eller "din") kan lämna in ett klagomål om upphovsrättsintrång.

Skydd av immateriella rättigheter är av yttersta vikt för oss och vi ber våra användare och deras auktoriserade ombud att göra detsamma. Det är vår policy att snabbt reagera på tydliga anmälningar om påstådda upphovsrättsintrång som följer Förenta staternas Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") från 1998, vars text finns på webbplatsen för U.S. Copyright Office.

Vad du bör tänka på innan du skickar in ett klagomål om upphovsrätt

Innan du skickar in ett klagomål om upphovsrätt till oss bör du överväga om användningen kan betraktas som rättvis användning. Fair use innebär att korta utdrag ur upphovsrättsskyddat material under vissa omständigheter får citeras ordagrant för syften som kritik, nyhetsrapportering, undervisning och forskning, utan att det krävs tillstånd från eller betalning till upphovsrättsinnehavaren. Om du har övervägt rättvis användning och fortfarande vill fortsätta med ett upphovsrättsligt klagomål kan du först kontakta användaren i fråga för att se om du kan lösa frågan direkt med användaren.

Observera att du enligt 17 U.S.C. § 512(f) kan vara ansvarig för eventuella skador, inklusive kostnader och advokatarvoden som vi eller våra användare ådrar sig, om du medvetet ger en felaktig bild av att materialet eller aktiviteten utgör ett intrång. Om du är osäker på om det material du anmäler faktiskt utgör ett intrång kan du kontakta en advokat innan du gör en anmälan till oss.

Vi kan, efter eget gottfinnande eller om det krävs enligt lag, dela en kopia av din anmälan eller motanmälan med den kontoinnehavare som är inblandad i den påstådda intrångsgörande aktiviteten eller för publicering. Om du är orolig för att din information ska vidarebefordras kan du använda ett ombud för att anmäla intrångsmaterial åt dig.

Anmälningar om intrång

Att lämna in ett DMCA-anmälan är början på en fördefinierad rättslig process. Ditt klagomål kommer att granskas med avseende på korrekthet, giltighet och fullständighet. Vårt svar kan innefatta borttagning eller begränsning av tillgången till material som påstås göra intrång samt permanent uppsägning av konton för återkommande intrångsgörare.

Om vi tar bort eller begränsar åtkomsten till material eller avslutar ett konto som svar på en anmälan om påstått intrång kommer vi att göra ett försök att i god tro kontakta den berörda användaren med information om borttagandet eller begränsningen av åtkomsten, vilket kan inkludera en fullständig kopia av din anmälan (inklusive namn, adress, telefon och e-postadress).

Den process som beskrivs i den här policyn begränsar inte vår förmåga att vidta andra åtgärder som vi kan ha för att ta itu med misstänkta intrång.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna policy eller dess villkor som rör webbplatsen och tjänsterna, med verkan från och med att en uppdaterad version av denna policy publiceras på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida.

Rapportera intrång i upphovsrätten

Om du vill meddela oss om det material eller den aktivitet som utgör ett intrång kan du skicka ett e-postmeddelande till hey@scriptme.io.

Det här dokumentet uppdaterades senast den 24 oktober 2020.

Logo-ScriptME
Logo-ScriptME
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram