Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy ("Policy") beskriver hur den personligt identifierbara information ("Personlig information") som du kan tillhandahålla på webbplatsen scriptme.io och alla dess relaterade produkter och tjänster samlas in, skyddas och används. Den beskriver också de valmöjligheter som du har när det gäller vår användning av din personliga information och hur du kan få tillgång till och uppdatera denna information. Denna policy är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och ScriptMe AB. Genom att få tillgång till och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Denna policy gäller inte för praxis i företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för individer som vi inte anställer eller leder.

Automatisk insamling av information

När du öppnar webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa uppgifter kan omfatta information som din enhets IP-adress, typ och version av webbläsare, typ och version av operativsystem, språkpreferenser eller den webbsida du besökte innan du kom till webbplatsen och tjänsterna, sidor på webbplatsen och tjänsterna som du besöker, den tid som spenderas på dessa sidor, information som du söker efter på webbplatsen, åtkomsttider och -datum samt annan statistik.
Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och för att upprätta statistisk information om användningen och trafiken på webbplatsen och tjänsterna. Denna statistiska information sammanställs inte på annat sätt så att någon särskild användare av systemet kan identifieras.

Insamling av personlig information

Du kan få tillgång till och använda webbplatsen och tjänsterna utan att berätta vem du är eller avslöja någon information genom vilken någon skulle kunna identifiera dig som en specifik, identifierbar individ. Om du emellertid vill använda vissa funktioner på webbplatsen kan du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter (till exempel ditt namn och din e-postadress). Vi tar emot och lagrar all information som du medvetet lämnar till oss när du skapar ett konto, publicerar innehåll, gör ett köp eller fyller i onlineformulär på webbplatsen. När så krävs kan denna information omfatta följande:

 • Personliga uppgifter som namn, bosättningsland etc.
 • Kontaktuppgifter som e-postadress, adress osv.
 • Kontouppgifter som användarnamn, unikt användar-ID, lösenord osv.
 • Bevis på identitet, t.ex. fotokopia av ett statligt ID-kort.
 • Betalningsinformation, t.ex. kreditkortsuppgifter, bankuppgifter osv.
 • Geolokaliseringsuppgifter som latitud och longitud.
 • Information om andra personer, t.ex. dina familjemedlemmar, vänner osv.
 • Allt annat material som du frivilligt skickar till oss, t.ex. artiklar, bilder, feedback osv.

En del av den information som vi samlar in kommer direkt från dig via webbplatsen och tjänsterna. Vi kan dock också samla in personlig information om dig från andra källor, t.ex. offentliga databaser, plattformar för sociala medier, tredjepartsdataleverantörer och våra gemensamma marknadsföringspartners. Personlig information som vi samlar in från andra källor kan omfatta demografisk information, t.ex. ålder och kön, enhetsinformation, t.ex. IP-adresser, plats, t.ex. stad och stat, och beteendedata online, t.ex. information om din användning av webbplatser för sociala medier, information om sidvisningar samt sökresultat och länkar. Du kan välja att inte ge oss din personliga information, men då kanske du inte kan dra nytta av vissa funktioner på webbplatsen. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.

Användning och behandling av insamlad information

För att göra webbplatsen och tjänsterna tillgängliga för dig, eller för att uppfylla en rättslig skyldighet, måste vi samla in och använda vissa personuppgifter. Om du inte tillhandahåller den information som vi begär kanske vi inte kan förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna. All information som vi samlar in från dig kan användas för följande ändamål:

 • Skapa och hantera användarkonton
 • Utföra och hantera beställningar.
 • Leverera produkter eller tjänster.
 • Förbättra produkter och tjänster.
 • Skicka administrativ information.
 • Skicka marknadsföring och reklam
 • Svara på förfrågningar och erbjuda support
 • Begära feedback från användare.
 • Förbättra användarupplevelsen
 • Publicera kundreferenser
 • Administrera utlottningar och tävlingar.
 • Verkställa villkor och policyer.
 • Skydda mot missbruk och skadliga användare
 • Svara på rättsliga förfrågningar och förhindra skada.
 • driva webbplatsen och tjänsterna.

Behandlingen av dina personuppgifter beror på hur du interagerar med webbplatsen och tjänsterna, var du befinner dig i världen och om något av följande gäller: (Detta gäller dock inte om behandlingen av personuppgifter omfattas av California Consumer Privacy Act eller europeisk dataskyddslagstiftning, (ii) tillhandahållandet av information är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och/eller för eventuella förpliktelser före avtalstillfället; (iii) behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som du är föremål för; (iv) behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell auktoritet som vi har fått; (v) behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som vi eller en tredje part har.

Fakturering och betalningar

Vi använder tredjeparts betalningsförmedlare för att hjälpa oss att behandla din betalningsinformation på ett säkert sätt. Dessa tredjepartsleverantörers användning av dina personuppgifter regleras av deras respektive sekretesspolicy som kanske eller kanske inte innehåller lika skyddande sekretessbestämmelser som denna policy. Vi föreslår att du granskar deras respektive sekretesspolicy.

Hantering av information

Du har möjlighet att radera viss Personlig information som vi har om dig. Den Personliga information som du kan radera kan komma att ändras i takt med att webbplatsen och tjänsterna förändras. När du raderar Personlig information kan vi dock behålla en kopia av den icke reviderade Personliga informationen i våra register under den tid som krävs för att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra dotterbolag och partners och för de ändamål som beskrivs nedan. Om du vill radera din Personliga information eller permanent radera ditt konto kan du göra det på inställningssidan för ditt konto på webbplatsen eller helt enkelt genom att kontakta oss.

Utlämnande av information

Beroende på de begärda tjänsterna eller om det är nödvändigt för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla en tjänst som du har begärt, kan vi ingå avtal med andra företag och dela din information med ditt samtycke med våra betrodda tredje parter som arbetar med oss, andra närstående bolag och dotterbolag som vi förlitar oss på för att hjälpa till med driften av webbplatsen och de tjänster som är tillgängliga för dig. Vi delar inte personlig information med tredje parter som inte är anslutna till oss. Dessa tjänsteleverantörer är inte auktoriserade att använda eller avslöja din information förutom när det är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller uppfylla lagstadgade krav. Vi kan dela din Personliga information för dessa ändamål endast med tredje parter vars sekretesspolicy överensstämmer med vår eller som samtycker till att följa vår policy med avseende på Personlig information. Dessa tredje parter får personlig information som de endast behöver för att utföra sina utsedda funktioner, och vi tillåter dem inte att använda eller avslöja personlig information för egen marknadsföring eller andra ändamål.

Vi kommer att avslöja all personlig information som vi samlar in, använder eller tar emot om det krävs eller är tillåtet enligt lag, t.ex. för att följa en stämning eller liknande rättslig process, och när vi i god tro anser att avslöjandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en myndighetsförfrågan.

I händelse av att vi genomgår en företagsövergång, t.ex. en sammanslagning eller ett förvärv av ett annat företag, eller försäljning av alla eller en del av dess tillgångar, kommer ditt användarkonto och din personliga information sannolikt att vara en av de tillgångar som överförs.

Bevarande av information

Vi kommer att behålla och använda dina Personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Vi kan använda alla aggregerade data som härrör från eller innehåller dina personuppgifter efter att du har uppdaterat eller raderat dem, men inte på ett sätt som skulle kunna identifiera dig personligen. När lagringsperioden löper ut ska Personlig information raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter att lagringsperioden har löpt ut.

Överföring av information

Beroende på var du befinner dig kan dataöverföringar innebära att din information överförs och lagras i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att få information om den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till en internationell organisation som regleras av internationell offentlig rätt eller som inrättats av två eller flera länder, t.ex. FN, och om de säkerhetsåtgärder som vi vidtar för att skydda din information. Om en sådan överföring äger rum kan du få mer information genom att kontrollera de relevanta avsnitten i denna policy eller fråga oss med hjälp av den information som anges i kontaktsektionen.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter när det gäller din information som behandlas av oss. Du har särskilt rätt att göra följande: (i) du har rätt att återkalla samtycke om du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av din information; (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen utförs på en annan rättslig grund än samtycke; (iii) du har rätt att få veta om information behandlas av oss, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av den information som behandlas; (iv) du har rätt att kontrollera att din information är korrekt och begära att den uppdateras eller korrigeras; (v) du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av din information, i vilket fall vi inte kommer att behandla din information i något annat syfte än att lagra den; (vi) du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss; (vii) du har rätt att få din information i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få den överförd till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att dina uppgifter behandlas på automatiserad väg och att behandlingen grundar sig på ditt samtycke, på ett avtal som du är en del av eller på förpliktelser som föregår avtalet.

Rätten att invända mot behandlingen

Om personuppgifter behandlas i allmänhetens intresse, i utövandet av en officiell myndighet som vi har fått eller för de legitima intressen som vi har, kan du invända mot sådan behandling genom att ange en grund relaterad till din särskilda situation för att motivera invändningen. Du måste dock veta att om dina personuppgifter skulle behandlas för direkt marknadsföring kan du när som helst invända mot den behandlingen utan att ange någon motivering. För att få reda på om vi behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring kan du läsa de relevanta avsnitten i detta dokument.

Dataskyddsrättigheter enligt GDPR

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter och ScriptMe AB strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Om du vill bli informerad om vilka Personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som vi lagrar och har möjlighet att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära att vi korrigerar personuppgifter som du anser vara felaktiga. Du har också rätt att begära att vi kompletterar de personuppgifter som du anser vara ofullständiga.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa villkor i denna policy.
 • Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter. När du begränsar behandlingen av dina personuppgifter kan vi lagra dem men kommer inte att behandla dem vidare.
 • Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format.
 • Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om ScriptMe AB förlitat sig på ditt samtycke för att behandla dina Personuppgifter.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina Personuppgifter. För mer information kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kaliforniens integritetsrättigheter

Utöver de rättigheter som förklaras i denna policy har invånare i Kalifornien som tillhandahåller personuppgifter (enligt definitionen i lagen) för att erhålla produkter eller tjänster för personligt bruk, familje- eller hushållsbruk rätt att begära och få information från oss, en gång per kalenderår, om de personuppgifter som vi i förekommande fall delat med andra företag för marknadsföringsändamål. I förekommande fall skulle denna information omfatta kategorierna av personuppgifter och namn och adresser till de företag med vilka vi delade sådana personuppgifter under det närmast föregående kalenderåret (t.ex. kommer förfrågningar som görs under innevarande år att få information om det föregående året). För att få denna information, vänligen kontakta oss.

Hur du utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva dina rättigheter kan riktas till ScriptMe AB genom de kontaktuppgifter som anges i detta dokument. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar. Din begäran måste innehålla tillräcklig information som gör att vi kan verifiera att du är den person du påstår dig vara eller att du är auktoriserad representant för en sådan person. Du måste lämna tillräckliga uppgifter för att vi ska kunna förstå begäran och svara på den. Vi kan inte svara på din begäran eller förse dig med personuppgifter om vi inte först verifierar din identitet eller behörighet att göra en sådan begäran och bekräftar att personuppgifterna rör dig.

Integritet för barn

Vi samlar inte medvetet in någon personlig information från barn under 18 år. Om du är under 18 år får du inte lämna in några personuppgifter via webbplatsen och tjänsterna. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns Internetanvändning och att hjälpa till att upprätthålla denna policy genom att instruera sina barn att aldrig lämna personlig information via webbplatsen och tjänsterna utan deras tillstånd. Om du har anledning att tro att ett barn under 18 år har lämnat personlig information till oss via webbplatsen och tjänsterna, vänligen kontakta oss. Du måste också vara minst 16 år gammal för att samtycka till behandlingen av dina Personuppgifter i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta att din förälder eller vårdnadshavare gör det för din räkning).

Cookies

Webbplatsen och tjänsterna använder "cookies" för att hjälpa till att anpassa din upplevelse online. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien till dig.

Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att driva webbplatsen och tjänsterna. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Om du väljer att avvisa cookies kommer du inte att kunna använda och uppleva webbplatsens och tjänsternas funktioner. Om du vill veta mer om cookies och hur du hanterar dem kan du besöka internetcookies.org.

Signaler för att inte spåra

Vissa webbläsare har en funktion för att inte spåra som signalerar till de webbplatser du besöker att du inte vill att din onlineaktivitet ska spåras. Spårning är inte samma sak som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. I detta syfte avser spårning insamling av personligt identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de rör sig mellan olika webbplatser över tid. Det är ännu inte enhetligt hur webbläsare kommunicerar signalen Do Not Track. Därför är webbplatsen och tjänsterna ännu inte konfigurerade för att tolka eller svara på Do Not Track-signaler som meddelas av din webbläsare. Trots detta begränsar vi vår användning och insamling av dina personuppgifter, vilket beskrivs mer ingående i denna policy.

Annonser

Vi kan tillåta vissa tredjepartsföretag (Google och Facebook) att hjälpa oss att skräddarsy annonser som vi tror kan vara av intresse för användarna och att samla in och använda andra uppgifter om användarnas aktiviteter på webbplatsen. Dessa företag kan leverera annonser som kan placera cookies och på annat sätt spåra användarnas beteende. För att bättre förstå hur dessa företag kommer att använda dina uppgifter, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites och https://www.facebook.com/policy.php.

Anslutna företag

Vi kan komma att lämna ut information om dig till våra dotterbolag i syfte att kunna erbjuda dig relaterade eller ytterligare produkter och tjänster. All information om dig som vi lämnar till våra dotterbolag kommer att behandlas av dessa dotterbolag i enlighet med villkoren i denna policy.

E-postmarknadsföring

Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du frivilligt kan prenumerera på när som helst. Vi har åtagit oss att hålla din e-postadress konfidentiell och kommer inte att lämna ut din e-postadress till tredje part, förutom i enlighet med vad som tillåts i avsnittet om användning och behandling av information eller i syfte att använda en tredjepartsleverantör för att skicka sådana e-postmeddelanden. Vi kommer att bevara den information som skickas via e-post i enlighet med gällande lagar och förordningar.

I enlighet med CAN-SPAM-lagen kommer alla e-postmeddelanden som skickas från oss att tydligt ange vem e-postmeddelandet kommer från och ge tydlig information om hur man kontaktar avsändaren. Du kan välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller marknadsföringsmejl genom att följa instruktionerna för avregistrering som ingår i dessa mejl eller genom att kontakta oss. Du kommer dock att fortsätta att få viktiga transaktionsmeddelanden.

Länkar till andra resurser

Webbplatsen och tjänsterna innehåller länkar till andra resurser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Observera att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis för sådana andra resurser eller tredje parter. Vi uppmanar dig att vara medveten när du lämnar webbplatsen och tjänsterna och att läsa sekretesspolicyn för varje enskild resurs som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet

Vi säkrar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring och utlämnande av personlig information som vi har kontroll över och som vi har i vår ägo. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlösa nätverk kan dock garanteras. Även om vi strävar efter att skydda din personliga information, är du medveten om att (i) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll, (ii) säkerheten, integriteten och sekretessen för all information och data som utbyts mellan dig och webbplatsen och tjänsterna kan inte garanteras, och (iii) sådan information och data kan ses eller manipuleras av tredje part under överföringen, trots alla ansträngningar.

Dataintrång

Om vi får kännedom om att webbplatsens och tjänsternas säkerhet har äventyrats eller att användarnas personuppgifter har lämnats ut till obehöriga tredje parter till följd av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, förbehåller vi oss rätten att vidta rimligt lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, utredning och rapportering samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att underrätta berörda individer om vi anser att det finns en rimlig risk för skada för användaren till följd av intrånget eller om meddelande på annat sätt krävs enligt lag. När vi gör det kommer vi att lägga upp ett meddelande på webbplatsen, skicka ett brev till dig.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy eller dess villkor för webbplatsen och tjänsterna från tid till annan efter eget gottfinnande och kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar av hur vi behandlar personuppgifter. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på den här sidan. Vi kan också komma att meddela dig på andra sätt efter eget gottfinnande, t.ex. genom kontaktinformation som du har tillhandahållit. Varje uppdaterad version av denna policy kommer att träda i kraft omedelbart när den reviderade policyn publiceras, om inget annat anges. Din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna efter ikraftträdandedatumet för den reviderade policyn (eller annan handling som anges vid den tidpunkten) utgör ditt samtycke till dessa ändringar. Vi kommer dock inte, utan ditt samtycke, att använda dina personuppgifter på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när dina personuppgifter samlades in.

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna godkänner du att vara bunden av denna policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna policy har du inte rätt att få tillgång till eller använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna policy eller om du vill kontakta oss angående frågor som rör individuella rättigheter och dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till hey@scriptme.io.

Detta dokument uppdaterades senast den 7 juni 2021.

Logo-ScriptME
Logo-ScriptME
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram