Hur man transkriberar en intervju: 3 sätt att lyckas

I denna artikel  ger vi dig en  omfattande guide till processen för intervju-transkribering.

Den täcker varför transkribering är viktigt för olika yrkesgrupper och presenterar tre huvudmetoder: manuell transkribering, automatisk transkribering med hjälp av AI-teknik, och en hybridmetod som kombinerar de två.

3 olika metoder för att transkribera en intervju

Att transkribera intervjuer är en kritisk process för journalister, forskare, studenter, advokater och många fler.

TV-intevju mellan Stina Dabrowski och Ingmar Bergman

Exempel på en sorts intervju som behöver transkriberas. I det här fallet en TV-intervju mellan Stina Dabrowski och Ingmar Bergman.

Processen med transkribering av intervjuer innebär att omvandla det talade ordet från intervjuer till skriven text, vilket är avgörande för att noggrant dokumentera och analysera innehållet. Detta gör det möjligt för användaren att få en djupare förståelse för innehållet och gör informationen mer tillgänglig.

Genom att transkribera intervjuer kan man enkelt referera till specifika delar av samtalet, säkerställa att kritisk information bevaras på ett lättillgängligt sätt och enklare kunna hitta till önskad del av intervjun eftersom man oftast kopplar transkriberade ordet till en tidskod.

I en värld där informationens precision och tillgänglighet är av största vikt, spelar förmågan att effektivt transkribera intervjuer en central roll i processen för kunskapsinhämtning och informationsdelning.

Hinder som behöver övervinnas

Bilden illustrerar hinder och utmaningar som behöver övervinnas när man ska börja med transkribering.

Vilka är hindren och utmaningarna med att transkribera intervjuer?

Vi kommer att adressera ett problem många står inför och det är utmaningen att effektivt transkribera intervjuer.

Transkribering kan vara en tidskrävande, komplicerad och ibland dyr process, särskilt för dem som inte är vana vid att arbeta med ljud eller videomaterial.

Det finns en rad olika metoder för att transkribera intervjuer, och varje metod har sina egna fördelar och nackdelar beroende på intervjuns natur, den tillgängliga tiden och de specifika kraven för projektet.

I den här artikeln ska vi gå genom 3 sätt man enklast kan transkribera en intervju, vi ska också få förslag på några verktyg som underlättar arbetet.

En öppen bok_Att transkribera manuell

Bilden visar en öppen bok som ska illustrera manuell transkribering.

Metod 1: Manuell transkribering av intervjuer - noggrann men tidskrävande

Att transkribera manuellt kan nästan jämföras med att skriva en bok med en penna, det blir fint men det tar lång tid. Förutsatt att man har en bra handstil vill säga.

För bästa resultat behöver du förbereda dig innan du börjar transkribera.

 • Lyssna igenom intervjun: Lyssna på intervjun en eller två gånger för att få en överblick av innehållet och identifiera eventuella utmaningar, till exempel otydliga ljud eller dialektala varianter.
 • Skapa en ordlista: Om intervjun innehåller specifika termer eller namn, skapa en ordlista med korrekt stavning och uttal.
 • Skapa transkriptionsmallen: Vissa programvaror tillhandahåller mallar för transkription, medan andra ger dig möjlighet att skapa din egen. Använd en mall som passar dina behov och inkluderar fält för talare, tidskoder och transkriberad text.
 • Välj programvara: Det finns många programvaror tillgängliga för manuell transkribering, både gratis och betalda. Vissa populära alternativ inkluderar:
  -Express Scribe: Gratis programvara med grundläggande funktioner.
  -Google Doc: Finns gratis med Gmail.
  -Microsoft Word: Finns både gratis och betalversion.
 • Välj hårdvara: Du behöver kunna spela upp ljud eller video och lyssna ostört.
  - Skaffa bekväma hörlurar.
  -Ha inspelningsmöjlighet med en dator.

Transkribering-Processen: Hur transkriberar man då manuellt?

 • Lyssna genom och skriv: Lyssna på intervjun i korta segment och skriv ner vad du hör. Se till att ta korta pauser så att du kan hålla koncentrationen uppe.

 • Använd transkriptionssymboler: Använd standardiserade transkriptionssymboler för att markera till exempel pauser, överlappande tal och oklarheter. Här är några exempel på sådana standardiserade symboler.

  -Korta pauser kan markeras med en enkel bindestreck (-) eller ett mellanslag.
  -Längre pauser kan markeras med flera bindestreck (---) eller en serie mellanslag.
  -[P] kan användas för att indikera en betydande paus.
  -Om flera talare pratar samtidigt kan det indikeras med en pil (<->).
  -Om ett ord eller en fras är svårt att förstå kan det markeras med frågetecken (?)

 • Var konsekvent: Använd samma formatering och stavning konsekvent genom hela transkriberingen.

 • Korrekturläsning: Korrekturläs transkriptionen noggrant för att identifiera och korrigera eventuella fel.

Några tips för effektivitet:

 • Använd fotpedaler: Fotpedaler kan användas för att spola tillbaka och spela upp ljudet, vilket frigör dina händer och gör transkriptionen mer effektiv.
 • Ta pauser: Att transkribera kan vara ansträngande, så ta regelbundna pauser för att undvika trötthet och ögontrötthet.
 • Sätt upp mål: Sätt upp realistiska mål för hur mycket du vill transkribera varje dag.
 • Använd en bekväm arbetsmiljö: Se till att du har en bekväm arbetsmiljö med god belysning och ventilation.

Fördelar med manuellt transkribering:

 • Noggrannhet: Den största fördelen med manuell transkribering är dess höga noggrannhet. Manuellt transkribering kan identifiera och tolka komplexa språkliga nyanser, dialektala varianter och otydligt ljud som automatiserade system ofta missar.
 • Anpassningsbarhet: Du kan fokusera på specifika detaljer, transkribera vissa delar verbatim och utelämna irrelevant information.

Nackdelar med manuellt transkribering:

 • Tidskrävande: Manuell transkribering är ofta en tidskrävande process, särskilt när det gäller långa ljud- eller videofiler. Det kan ta betydande tid och resurser att lyssna igenom och transkribera varje ord noggrant.
 • Kostsam: Att anställa eller använda mänskliga transkriptionister för manuell transkribering kan vara kostsamt, särskilt om det handlar om stora mängder data eller om hög precision och kvalitet krävs.
 • Risk för fel: Manuellt transkribering är inte immun mot misstag, och det finns alltid en risk för fel eller felaktigheter i transkriberingen. Det kan vara särskilt utmanande att korrekt transkribera tal med olika dialekter, accent eller brus.
 • Subjektivitet: Transkribering är i viss mån en subjektiv process, och olika transkriptionister kan göra olika tolkningar eller bedömningar av samma ljud eller video. Det kan leda till inkonsekvenser eller bristande enhetlighet i transkriberade resultat.
 • Begränsad skalbarhet: Manuell transkribering kan vara svår att skala upp för att hantera stora volymer av data eller för att hantera snabbt växande behov. Det kan bli en utmaning att upprätthålla tillräcklig arbetskraft för att möta efterfrågan.
ScriptMe-automatisk-transkribering

Bild på ScriptMe.io hemsida - Automatisk Transkribering.

Metod 2: Automatiserad transkribering: Snabb och kostnadseffektiv

Automatiserade transkriberingstjänster och programvara utnyttjar artificiell intelligens (AI) för att automatiskt omvandla ljud- och videofiler till textformat.

Dessa tjänster kan vara ett effektivt verktyg för att spara tid och resurser, men det är viktigt att vara medveten om både för- och nackdelar innan man använder dem.

Tutorial Video som visar hur du enkelt kan transkribera intervjuer med ScriptMe. Laddar upp video/ljud & transkriberar & redigerar texten I ScriptMe.

Exempel på automatiserade transkriberingstjänster:

 • Google Cloud Speech-to-Text: API som kan integreras i egna program.
 • Amazon Speech-to-Text: Fungerar på samma sätt som ovan.
 • ScriptMe.io: Ett enkelt svenskt system där du kan transkribera intervjuer.

Fördelar med automatiserad transkription:

 • Snabbhet: Automatiserad transkription kan transkribera filer betydligt snabbare än manuell transkription.
 • Kostnadseffektivitet: Kan vara en mer kostnadseffektiv lösning än att göra det själv. Tid är ändå pengar.
 • Skalbarhet: Kan hantera stora volymer av ljud- och videofiler.
 • Tillgänglighet: Dessa tjänster är ofta tillgängliga dygnet runt.

Nackdelar med automatiserad transkribering:

 • Noggrannhet: Automatiserad transkription är inte alltid lika noggrann som manuell transkription, särskilt när det gäller dialektala varianter, otydligt ljud eller komplext språk. Kan oftast nå upp till 98-99% korrekt resultat.
 • Formatering: Automatiserad transkribering kan inte alltid formatera texten på samma sätt som med manuellt transkribering.

Automatiserad transkribering kräver ofta manuellt korrigering för bästa resultat, vilket leder oss till sista metoden.

Metod 3: Hybrid Transkribering:- Bäst av två världar

Hybrid-Transkribering innebär att man kombinerar både manuell och automatiserad transkription för att skapa högkvalitativa och effektiva transkriptioner. Istället för att förlita sig helt på en enda metod för transkribering integreras fördelarna med både mänsklig expertis och automatiserad teknologi för att uppnå bästa möjliga resultat.

Med hybrid-transkribering får du en automatisk transkribering i record fart. Sen har verktyg som ScriptMe.io en video- och text-sida där du kan spela upp video och ljud, lyssna genom intervjun och korrigera texten så att den blir som du önskar att ha det. Du får helt enkelt fördelarna med manuellt transkribering och automatisk sådan.

ScriptMe-Video-text-sida

Bilden visar ScriptMe.io redigeringsverktyg.

ScriptMe.io är ett verktyg som erbjuder hybrid-transkribering, alltså automatisk transkribering med möjlighet att manuellt korrigera transkriberingen.

Jag anser att det endast finns fördelar med hybrid-transkribering. I tabellen nedan ser du alla tre metoder med sina fördelar och nackdelar samt ungefärliga kostnader för varje metod. Vi genomför en jämförelse och väljer ut en vinnare.

Metodern_2

Sammanfattningsvis anser jag att genom att kombinera automatisk och manuell transkribering får vi bästa möjliga resultat med avseende på insatsen av tid och pengar.

Emil Nikkhah
Hej, jag heter Emil Nikkhah. 
Under mer än 25 år har jag framgångsrikt grundat flera företag inom postproduktion av TV-program. Efter att ha blivit frustrerad över de höga kostnaderna och den långsamma processen med manuell transkribering och textning beslutade jag mig för att skapa ScriptMe - en kraftfull programvara för automatisk transkribering och textning.
Dela:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Logo-ScriptME
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram